Fysioterapia

FYSIOTERAPIA

Toteutamme tuki- ja liikuntaelimistön toimintaa tukevaa fysioterapiaa, neurologista kuntoutusta, psykofyysistä fysioterapiaa ja allasfysioterapiaa. Fysioterapiatoiminnassamme on keskeistä yksilöllinen aktivoiva ohjaus ja neuvonta, jolla pyritään kokonaisvaltaisesti kehon ja mielen hallinnan lisääntymiseen. Fysioterapia tähtää ongelmien uusiutumisen ehkäisemiseen ja toimintakyvyn lisääntymiseen. Jokainen asiakas tutkitaan terapiajakson alussa ja hänelle laaditaan henkilökohtainen hoitosuunnitelma. Hoidon vaikuttavuutta mitataan luotettavien testien ja mittareiden avulla.

Yleisimpiä syitä joiden vuoksi asiakas hakeutuu fysioterapiaan, ovat esim. niska- tai selkäkivut, eri nivelten kivut tai liikerajoitukset ja paikalliset ylirasituksesta tai virheasennosta johtuvat toiminnalliset ongelmat. Fysioterapiaan voit tulla lääkärin lähetteellä tai ilman.

FysioEksentrialla on voimassa olevat sopimukset Kelan kanssa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen  tuottamisesta, Tyksin kanssa ja Turun kaupungin kanssa aikuisten ja veteraanien kuntoutuksesta.
Täältä löydät lisätietoja Kelan vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta.

 

Fysioterapia Turku

NEUROLOGINEN FYSIOTERAPIA

Kuntoutusta tarvitaan, kun toimintakyky on heikentynyt esimerkiksi sairauden tai onnettomuuden seurauksena. Neurologisella fysioterapialla pyritään ylläpitämään tai parantamaan kuntoutujan liikkumis- ja toimintakykyä sekä tukemaan selviytymistä päivittäisissä toimissa kotona ja kodin ulkopuolella.
Fysioterapian tavoitteena on elämänlaadun kohentuminen, työ- ja toimintakyvyn palauttaminen ja ylläpitäminen, omatoimisuuden tukeminen sekä omien voimavarojen löytäminen ja hyödyntäminen. Tavoitteena on, että ihminen selviäisi tilanteesta riippuen mahdollisimman hyvin arkisista toimistaan ja sopeutuisi uudelleen jokapäiväiseen elämään. Fysioterapeutti laatii aina tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa, jolloin tavoitteisiin pyrkiminen on motivoivaa
Neurologinen fysioterapia on näyttöön perustuvaa työ- ja toimintakykyä kehittävää harjoittelua, hoitoa ja ohjausta sekä keskushermoston että ääreishermoston sairauksista tai vammoista kuntoutuville. Neurologissa fysioterapiassa hyödynnämme viimeisimpiin tutkimuksiin perustuvaa tietoa ja osaamista erilaisista sairauksista ja vammoista. Fysioterapiaa voidaan toteuttaa terapiatiloissamme, kuntoutujan kotona tai uima-altaassa.
Yleisimpiä hoitodiagnoooseja ovat mm. MS-tauti, Parkinson sairaudet, aivoverenkiertohäiriöiden, aivovamman tai selkäydinvamman jälkeiset tilat, lihassairaudet sekä cp-vamma.

 

PSYKOFYYSINEN FYSIOTERAPIA

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jonka tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen. Sen perustana on ihmisen kokonaisvaltaisuutta korostava ihmiskäsitys. Psykofyysisessä fysioterapiassa ymmärretään kehon ja mielen muodostama kokonaisuus ja kuinka ne ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään ja kuinka kaikki aiemmat elämänkokemukset vaikuttavat meissä. Kehon tuntemukset vaikuttavat mieleen ja mieliala, tunteet sekä ajatukset heijastuvat liikkumiseen ja kokemukseen omasta kehosta.

Psykofyysiseen fysioterapiaan kuuluu, kuten kaikkeen fysioterapiaan, kuntoutujan tutkiminen, fysioterapiajakson tavoitteiden asettaminen, terapiajakso harjoituksineen sekä asetettujen tavoitteiden tarkastelu. Psykofyysisen fysioterapian tavoitteet ja eteneminen määräytyvät aina asiakkaan sen hetkisten voimavarojen ja kiinnostuksen mukaan, elämäntilanne huomioiden.

Tyypillisesti fysioterapiatunti sisältää keskustelua, kehotietoisuutta lisääviä harjoitteita, hengityksen tiedostamista. Usein harjoitellaan myös sellaisia harjoitteita, joita asiakas voi halutessaan ottaa käyttöön itselleen.

Psykofyysistä fysioterapiaa meillä toteuttaa fysioterapeutti Nina Belov.

PSYKOFYYSISTÄ FYSIOTERAPIAA SUOSITELLAAN MM.

  •    masennus, ahdistus tai paniikkioireet
  •     neurologisten tai tuki- ja liikuntaelinsairauksien aiheuttamat toimintakykyhäiriöt
  •     stressioireet, unettomuus, jännittyneisyys, ahdistuneisuus tai uupumus
  •     pitkittyneet kiputilat
  •     vaikeudet perusliikkumisessa tai kehon hahmottamisessa
  •     traumaperäiset oireet

 

ALLASTERAPIA

Allasterapia mahdollistaa monelle kuntoutujalle toimintoja, jotka muuten olisivat liian haastavia. Veden noste helpottaa liikkeitä esim. neurologisilla kuntoutujilla. Veden hydraulinen paine vaikuttaa positiivisesti nestekiertoon ja mm. vähentää turvotusta.
Allasterapia on hyvin palkitsevaa sekä asiakkaalle että terapeutille, sillä kehitystä tapahtuu usein melko helposti ja tulokset ovat konkreettisia. Lähtökohtana on asiakkaan mahdollisimman itsenäisen toiminnan kehittyminen vedessä, puku- ja suihkutiloissa. Tavoitteena allasterapiassa on itsenäisen uinnin ja vesitaitojen kehittäminen niin pitkälle kuin asiakkaan motoriset ja henkiset valmiudet riittävät. Kuntoutujalle uudet taidot tuovat oppimisen iloa, itseluottamusta ja parhaassa tapauksessa uuden, liikunnallisen harrastuksen!
Allasterapia sopii myös tuki- ja liikuntaelinkuntoutukseen esim. leikkauksen jälkeisissä tiloissa. Osa fysioterapiasta voidaan toteuttaa allasterapiana, jolloin vesielementtiin liittyvät tavoitteet tukevat osaltaan fysioterapian kokonaistavoitteita.
Allasterapiassa voidaan myös harjoitella ergonomisia ja oikeita uimatekniikoita.